Legal Insights

May 5, 2015

Basiese registrasies en nakoming vir besighede

Vir enige besigheid wat in Suid-Afrika sake doen, is dit ‘n uitdaging om op die hoogte te bly van alle vereiste registrasies en nakoming wat deur […]
May 5, 2015

Basic registrations and compliance for businesses

For any business, conducting services in South Africa, it can be somewhat of a challenge to stay ahead of the game, regarding the registration and compliance […]
March 30, 2015

Verkopers se beskerming beperk onder voetstoots klousule

Verkopers se beskerming onder die voetstootsklousule in ‘n koopkontrak vir die verkoop van onroerende eiendom, is dalk nie so “absoluut” soos sommige mense dink nie. Dit […]
March 30, 2015

Seller’s protection under voetstoots clause limited

A seller’s protection under the “voetstoots” clause in a deed of sale for immovable property is not as “absolute” as some might think. It is still […]
February 17, 2015

Geskille met jou regspersoon: Eienaars se remedies

Ons kantoor het onlangs ‘n aangeleentheid hanteer waarin die trustees van die regspersoon van ‘n sekere deeltitelskema ‘n wiel van die motor van een van die […]
February 17, 2015

Disputes with Body Corporate: Homeowners’ remedies

Our office recently dealt with a matter where the trustees of the body corporate of a certain sectional title scheme clamped the wheel of the car […]
October 6, 2014

Informele besluite deur Huiseienaarsverenigings

Die meeste huiseienaarsverenigings het streng voorskrifte wat die estetiese voorkoms van geboue binne die landgoed betref. Dit sluit gewoonlik heinings en ander kleiner aanbouings in, wat […]
October 6, 2014

Informal decisions by Homeowners’ Associations

Many homeowners’ associations have strict requirements concerning the aesthetic appearance of buildings on the estate. These include fences and other smaller additions that are not always […]
October 6, 2014

Vruggebruik (usufruct), gebruiksreg (usus) en habitatio: Wat is die verskil?

Vruggebruik, gebruiksreg en habitatio is persoonlike serwitute. Hierdie serwitute word soms as instrument in boedelbeplanning gebruik om boedelbelasting te verminder, maar testateurs besef nie altyd wat […]
October 6, 2014

Usufruct, usus and habitatio: What is the difference?

Usufruct, usus and habitatio are personal servitudes. These servitudes are sometimes considered as an estate planning tool to reduce estate duty, but testators don’t always realise […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X

IMPORTANT COVID-19 NOTICE

To combat the spread of COVID-19 in South Africa, visit the official COVID-19 Online Resource and News Portal at www.sacoronavirus.co.za

Emergency Hotline: 0800 029 999